I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. Förutom en väl sotad skorsten och att elda effektivt är det också viktigt att förbränningsanläggningen är i gott skick. Storstockholms brandförsvar ansvarar genom Lagen om skydd mot olyckor för brandskyddskontroll och sotning inom vårt område. Det rör sig här alltså om två helt separata begrepp som inte skall blandas samman.

Man har nya föreskrifter för sotning från och med 2015 och för våra småhus gäller att brandskyddskontroll skall utföras var 6:e år. Om det överhuvudtaget finns en eldstad i huset (t.ex. panna eller öppen spis) skall sotning utföras medföljande intervall, beroende på bränsle:

  • Fasta bränslen (t.ex. pellets) 1 år
  • Olja 2 år
  • Lokaleldstad (ej primär uppvärmning, t.ex. braskamin) 4 år

Detta innebär att om du har elvärme, värmepump eller liknade som primär uppvärmning av huset så gäller 4 års intervall för sotning av din öppna spis eller motsvarande. Detta gäller oberoende av hur mycket eller litet du eldar i den öppna spisen. Endast om den är plomberad (eller saknas) så slipper du sotning helt.

Brandskyddskontrollen är myndighetsutövning och kan endast utföras av det företag som Brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.

För Långbro (Söderort) är detta:

Skorstensfejarna LJ AB
Tel: 08-410 88 590
E-post: info@skorstensfejarna.se
Hemsida: http://www.skorstensfejarna.se/

Brandförsvaret upphandlar även sotning och för Långbro (Söderort) har följande företag fått detta uppdrag:

Lars Sundström AB
Tel: 08-663 47 15
E-post:info@sotarenstockholm.nu
Hemsida: http://sotarenstockholm.nu/

Eftersom du själv har det primära ansvaret för ditt eget brandskydd kan du själv rengöra/sota eller låta någon annan än det företag Brandförsvaret kontrakterat utföra rengöring/sotning på din egen fastighet. Detta kräver dock dispens som utfärdas av Storstockholms Brandförsvar. Ansökan skall ske på särskild blankett som finns hos Brandförsvaret.

Normalt skall du få en avisering från ovanstående företag när det är dags för ny sotning resp. ny brandskyddskontroll. Eftersom de sotningsföretag som kontrakterats av brandförsvaret då och då ändras kan det tänkas att överlämning av kundregister inte alltid fungerar anmärkningsfritt. Om brandskyddskontroll ej utföres i tid blir det i princip eldningsförbud i anläggningen. Om sotning ej utförs i tid kan det bli problem med försäkringsbolaget vid en ev. eldsvåda, där försäkringsbolaget kan hävda försumlighet från fastighetsägarens sida och därmed sätta ner ersättningsbeloppen. Till syvende och sist är du själv ansvarig för att få sotat och att få brandskyddskontroll utförd.

Imkanaler och köksfläktar från bostadskök omfattas inte längre av krav på rengöring och brandskyddskontroll. Stockholms stad har i avtalen med ovanstående sotningsföretag lagt fast taxor för utförande av brandskyddskontroller och sotning. Man betala en grundavgift per fastigheten och för varje objekt, Ett typiskt pris för sotning av en villafastighet med en öppen spis kostar 132 plus 368, alltså 500 kr (inkl. moms) enligt den prislista som gäller från 2015-07-01.

Om du har frågor om brandskyddskontroll och sotning, kontakta då i första hand ovanstående företag.  Allmän information om krav och bestämmelser, blanketter och taxor finns på Brandförsvarets hemsida http://www.storstockholm.brand.se/privat/sotning

Övergripande frågor om brandskyddskontroll och sotning besvaras av Storstockholms brandförsvar via e-post till registrator@ssbf.brand.se eller tfn vx 08-454 87 00