Vid förra LVF höstmötet tog en av våra medlemmar upp en fråga angående problem med postutdelning. Det upplevs att post inte kommer fram, delas ut sent eller ofta
läggs i fel brevlådor. LVF styrelsen valde att undersöka detta närmare.

Då det är svårt att veta om man har brev som inte kommer fram genomförde vi ett stickprovstest genom att skicka tio brev för att se om de kom fram som de skulle.
Breven lades på lokala brevlådan i Älvsjö Centrum, bredvid Coop, strax för 18:00 en tisdag. De var adresserade till tre olika postnummer in Älvsjö. Resultatet blev att alla brev kom fram dagen efter.

Även om utfallet inte påvisade några problem i detta test så framgår det klart och tydligt i våra undersökningar av vad Post- och Telestyrelsen (PTS) och media skriver att kvaliteten på postutdelningen i Sverige har försämrats markant på senare år, och antalet klagomål har ökat kraftigt. Majoriteten av klagomålen avser PostNord men även Bring CityMail har fått allt fler klagomål. Vi kan alltså konstatera att problemen inte är enbart lokala i Älvsjö utan drabbar hela Sverige.

Företaget PostNord, som tidigare var Posten, delar ut ungefär 80 procent av alla brev i Sverige. Under 2015 inkom över 100 000 klagomål varav 70 000 var reklamationer från kunder. Detta var en ökning med över 50 procent mot året innan och problemen har fortsatt även under 2016. Enligt en granskning som PTS genomfört är bakgrunden till problemen förändringar på postmarknaden där andelen brev har minskat samtidigt som andelen paket har ökat till följd av ökad e-handel. För att hantera dessa förändringar har PostNord infört ny teknik, nya rutiner och omorganisationer på en och samma gång, vilket påverkar kvaliteten när personalen ska anpassa sig och ny teknik som automatiserad sortering inte fungerar fullt ut.

För Bring Citymail handlar problemen och kvalitetstörningarna bland annat om att bolaget på kort tid ändrat sorteringen, centraliserat för hårt, ändrat till långa rundor och använt sig av tidningsbud på sätt som inte fungerat samt ledningsbeslut och vinstkrav från Posten Norge som skapat stora problem med utdelningen.

PTS har inlett en utökad serie med tillsynsbesök på olika utdelningskontor runt om i landet. Syftet är att undersöka hur postoperatörerna Postnord och Bring Citymail
agerar för att komma tillrätta med de kvalitetsproblem som uppmärksammats inom postutdelningen.

Om ni drabbas av problem eller är missnöjda med en postoperatörs service är vår rekommendation att ni anmäler klagomål eller reklamation i första hand till den operatör problemet gäller. Det är lättare för dem att göra en utredning utifrån konkreta fall och vidta nödvändiga åtgärder. Får du inte hjälp av postoperatören när
du anmält ditt klagomål kan du göra en anmälan till PTS. PTS kan inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål mot postoperatörerna men kan komma att använda klagomålen som grund för tillsynsåtgärder.

Om ditt klagomål gäller problem med eftersändning eller adressändring ska du vända dig till Svensk Adressändring.

På PTS sida finns mer information hur anmälan om klagomål på postoperatör går till.