Loading Events

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna Torsdagen den 14 mars 2019, kl 18:30 till Älvsjö värdshus en trappa upp, Johan Skyttes väg 214.

På årsmötet kommer i sedvanlig ordning styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras.

Ungefärliga hålltider:
Årsmöte 18.30, föredrag ca: 19:30 och därefter middag ca 20.15 – 21.00.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2019

§ 1 Öppnande av mötet
§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Justering av röstlängd
§ 5 Val av ordförande vid mötet
§ 6 Val av sekreterare vid mötet
§ 7 Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelsen
§ 9 Ekonomisk rapport
§10 Föredragning av revisionsberättelsen,
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Val av ledamöter, suppleanter och andra funktionärer
§12a) Ordförande samt 5 – 8 ledamöter till styrelsen för år 2019
§12b) Högst 3 suppleanter till styrelsen för år 2019
§12c) 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år
§12d) Valberedning
§12e) Val av firmatecknare
§13 Fastställande av arvoden, anslag samt budget för år 2019
§14 Fastställande av ram för medlemsavgiften för 2019
§15 Övriga frågor
§16 Årsmötets avslutande