Eld i eldstadI småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. Förutom en väl sotad skorsten och att elda effektivt är det också viktigt att förbränningsanläggningen är i gott skick. Storstockholms brandförsvar ansvarar genom Lagen om skydd mot olyckor för brandskyddskontroll och sotning inom vårt område. Det rör sig här alltså om två helt separata begrepp som inte skall blandas samman.

Man har nya föreskrifter för sotning från och med 2015 och för våra småhus gäller att brandskyddskontroll skall utföras var 6:e år. Om det överhuvudtaget finns en eldstad i huset (t.ex. panna eller öppen spis) skall sotning utföras medföljande intervall, beroende på bränsle:

  • Fasta bränslen (t.ex. pellets) 1 år
  • Olja 2 år
  • Lokaleldstad (ej primär uppvärmning, t.ex. braskamin) 4 år

Detta innebär att om du har elvärme, värmepump eller liknade som primär uppvärmning av huset så gäller 4 års intervall för sotning av din öppna spis eller motsvarande. Detta gäller oberoende av hur mycket eller litet du eldar i den öppna spisen. Endast om den är plomberad (eller saknas) så slipper du sotning helt.

Barandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand, vilket sker genom en okulärbesiktning av förbränningsanläggningen. Brandskyddskontrollen är myndighetsutövning som endast får utföras av entreprenör som Brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till. I Älvsjö är det följande entreprenör som gäller:

AB CS Sot & Vent
Tel: 08-770 44 44
E-post: info@cssotovent.se
Hemsida: https://cssotovent.se/

Avtalet med entreprenören gäller från 2021. Entreprenören skickar brev när kontrollen ska genomföras.

Sotning

Sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen. Brandförsvaret har även upphandlat avtal för sotning och för Älvsjö (Söderort) har följande företag fått uppdraget:

AB CS Sot & Vent
Tel: 08-770 44 44
E-post: info@cssotovent.se
Hemsida: https://cssotovent.se/

Avtalet med entreprenören gäller från 2020. Entreprenören skickar brev när kontrollen ska genomföras.

Man kan själv rengöra/sota eller låta någon annan än det företag Brandförsvaret kontrakterat utföra rengöring/sotning på din egen fastighet. Detta kräver dock dispens som utfärdas av Storstockholms Brandförsvar. Ansökan skall ske på särskild blankett som finns hos Brandförsvaret.

Storstockholms brandförsvar har i avtalen med ovanstående sotningsföretag lagt fasta taxor för utförande av brandskyddskontroller och sotning. Man betalar en grundavgift för inställelse inom fastigheten samt en objektsavgift för själva arbetet. Grundavgiften för sotning av ett objekt ligger på 389 kr per objekt/eldstad. Brandskyddskontroll kostar något mer, 594 kr per objekt. Priserna är exklusive moms. Överstiger tidsåtgången för arbetet 30 minuter uttas ersättning för överskjutande faktisk tidsåtgång enligt gällande timpris. Tidrapport lämnas enbart då extra ersättning tas ut. För aktuell information se: https://www.storstockholm.brand.se/dokument/taxor-for-tjanster/

Om du har frågor om brandskyddskontroll och sotning, kontakta då i första hand ovanstående företag. Allmän information om krav och bestämmelser, blanketter och taxor finns på Brandförsvarets hemsida https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/sotning-av-eldstad/.

Övergripande frågor om brandskyddskontroll och sotning besvaras av Storstockholms brandförsvar via e-post till registrator@ssbf.brand.se eller tfn vx 08-454 87 00.

Viktigt

Normalt skall du få en avisering från ovanstående företag när det är dags för ny sotning resp. ny brandskyddskontroll. Eftersom de sotningsföretag som kontrakterats av brandförsvaret då och då ändras kan det tänkas att överlämning av kundregister inte alltid fungerar anmärkningsfritt. Om brandskyddskontroll ej utföres i tid blir det i princip eldningsförbud i anläggningen. Om sotning ej utförs i tid kan det bli problem med försäkringsbolaget vid en ev. eldsvåda, där försäkringsbolaget kan hävda försumlighet från fastighetsägarens sida och därmed sätta ner ersättningsbeloppen. Till syvende och sist är du själv ansvarig för att få sotat och att få brandskyddskontroll utförd.

Om ni blir kontaktade av något annat företag som erbjuder sotningstjänst och överväger att anlita dem istället för den entreprenör som Brandförsvaret upphandlat avtal med, tänk då på följande: Dispens utfärdat av Stockholms brandförsvar krävs. Imkanaler och köksfläktar från bostadskök omfattas inte längre av krav på rengöring och brandskyddskontroll, så var vaksam med omfattningen av sotarföretagens erbjudande. Resultatet kan bli betydligt dyrare än vad ni tänkt er.