Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

tisdag den 28 mars 2023, kl 18:30
Långbro Värdshus, Stora Mans Väg 4, 125 59 Älvsjö

På årsmötet kommer styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras.
Vi har även bokat in en intressant föreläsning om solpaneler efter mötet.

En enklare måltid med måltidsdricka kommer att serveras till medlemmar som betalat årsavgiften för 2023 (max 2 per hushåll) så för att veta hur många som kommer ber vi er att skicka anmälan om deltagande till styrelsen@langbrovilla.se.

I det fall medlem representeras av ombud skall fullmakt överlämnas innan mötet så att detta kan noteras i röstlängden.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2023

§ 1 Öppnande av mötet
§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Justering av röstlängd
§ 5 Val av ordförande vid mötet
§ 6 Val av sekreterare vid mötet
§ 7 Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelsen
§ 9 Ekonomisk rapport
§10 Föredragning av revisionsberättelsen,
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Val av ledamöter, suppleanter och andra funktionärer
§12a) Ordförande samt 5 – 8 ledamöter till styrelsen för år 2023
§12b) Högst 3 suppleanter till styrelsen för år 2023
§12c) 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år
§12d) Valberedning
§12e) Val av firmatecknare
§13 Fastställande av arvoden, anslag samt budget för år 2023
§14 Fastställande av ram för medlemsavgiften för 2024
§15 Övriga frågor
§16 Årsmötets avslutande