En representant från ert hushåll inbjuds härmed till Långbro Villaförenings Årsmöte Torsdagen den 17 mars 2022, kl 18:30 till Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes Väg 214.

På årsmötet kommer styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras. Vi ber er särskilt notera att styrelsen kommer att presentera ett förslag till uppdatering av föreningens stadgar. Förutom en anpassning till samgående med Långsjö Fastighetsägarförening föreslås även en modernisering och praktisk anpassning av stadgarna.

Ett föredrag med information om skadedjursbekämpning kommer att hållas efter årsmötet av Nomor AB, ett företag som arbetar med bland annat skadedjursbekämpning (nomor.se).

Ungefärliga hålltider:
Årsmöte 18.30, föredrag och förtäring ca: 19:30

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2022

§1. Öppnande av mötet
§2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Justering av röstlängd
§5. Val av ordförande vid mötet
§6. Val av sekreterare vid mötet
§7. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
§8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
§9. Ekonomisk rapport
§10. Föredragning av revisionsberättelsen
§10a. För 2020
§10b. För 2021
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11a. För 2020
§11b. För 2021
§12. Godkännande av samgående med Långsjö Fastighetsägarförening
§13. Förslag till ändring av Stadgarna
§14. Val av ledamöter, suppleanter och andra funktionärer
§14a. Ordförande, kassör, samt övriga ledamöter till styrelsen för år 2022
§14b. Högst 3 suppleanter till styrelsen för år 2022
§14c. 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år
§14d. Valberedning
§14e. Val av firmatecknare
§15. Fastställande av arvoden, anslag samt budget för år 2022
§16. Fastställande av ram för medlemsavgiften för 2023
§17. Övriga frågor
§18. Årsmötets avslutande