Arne Lönnebring och Anders Lindfors har gjort ett fantastiskt arbete med att sammanställa historiken om våra gator i området.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 100 m

Om namnets ursprung

Ax är en typ av blomställning. I axet sitter flera blommor fästade längs samma skott, utan skaft mellan blomman och skottet.

Vete, råg, majs och många andra gräs bär sina blommor och frön i ax. Varianter av ax är hängen (hängande ax), kottar (förvedade ax), huvud (ansamling av blommor i toppen) och kolv (ax med förtjockad stjälk).

Etableringsår : 1928
Gatans längd : 500 m

Om namnets ursprung

Bi (Apoidea) är en överfamilj bland steklarna. Endast honorna (drottning och arbetare) har gadd. För att bin skall kunna veta var det finns nektar använder de sig av en dans. Denna beskrevs av Karl von Frisch för vilket han belönades med Nobelpriset 1973. De övervintrar genom att gruppera sig som en klump för att hålla värmen. De turas om att vara ytterst i klotet. Innan bisamhället skall övervintra dödar de drönarna (hanarna) eftersom de endast utgör en belastning på matreserven.

Etableringsår : 1928
Gatans längd : 1320 m

Om namnets ursprung

Förknippas med skiftet Blackens Hage, ett område på Långbro Gårds ägor, som omkring år 1908 namnförändrades till Linboda. Blackens Hage har enligt traditionen namn efter en häst, Blacken, som dog i hagen. Blackensvägen fram till nuvarande Korngränd hette tidigare Norra Vägen. År 1969 beslutades men infördes aldrig att sträckningen av Blackensvägen mellan Sjättenovembervägen och Viktoriavägen skulle kallas Årdergränd. Namnet utgick 1988.

Etableringsår : 1946
Gatans längd : 180 m

Om namnets ursprung

Drög: låg, kraftig arbetskälke för forsling av sten eller stockar mm.

Etableringsår : Före 1921
Gatans längd : 150 m

Om namnets ursprung

Falkarna är snabba, flygskickliga rovfåglar som ofta tar sina byten i luften eller störtdykning efter ryttling. Det finns ett 60-tal arter varav sex i Sverige: Tornfalk, Aftonfalk, Stenfalk, Lärkfalk, Jaktfalk och Pilgrimsfalk.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 350 m

Om namnets ursprung

Efter friherre Johan Skyttes hustru, Maria Nääf. Hon gifte sig med Johan Skytte omkring 1605 och dog 1649. Hon fick 1598 Älvsjö gård i arv efter sin far, friherren Jakob Nääf, som blev ihjälslagen i Dalarna år 1598.

Etableringsår : 1946
Gatans längd : 280 m

Om namnets ursprung

Gigg – En (enaxlig) kärra med två höga fjädrande hjul. Den har vanligen ett tvärsäte med plats för kusken och en eller möjligen två passagerare. Det finns flera olika typer av giggar, bland annat tuppgigg, stickgigg, whiskeygigg, guvernantgigg och en täckt gigg med sufflett.

På en stadsplanekarta daterad 1948-04-08 är vägen angiven som Pinnkärrevägen.

Etableringsår : 1946
Gatans längd : 220 m

Om namnets ursprung

Halm är den undre delen av en sädesväxt, en biprodukt som används till många olika ändamål inom jordbruk och tillverkning, framförallt som strö till djur men också som foder, dock med mindre näringsinnehåll än hö.

I Skandinavien används halm, särskilt råghalm, som traditionellt taktäckningsmaterial. Råghalm är längre än halm från övriga sädesslag och är därtill mer motståndskraftig mot röta.

Etableringsår : 1934
Gatans längd : 150 m

Om namnets ursprung

Harv är ett jordbruksredskap som används för ytbearbetning av åkerjord för att skapa gynnsamma förhållanden för utsädet. Harvar finns i flera utförandeformer med stela pinnar eller fjädrar. Harvning sker normalt efter plöjning före sådd.

Etableringsår : 1947
Gatans längd : 170 m

Om namnets ursprung

Namnet var 1946-47 Skrindvägen. En höskrinda är en hästdragen vagn med två hjulaxlar och försedd med höga häckar för transport av löst hö.

Etableringsår : 1934
Gatans längd : 130 m

Om namnets ursprung

Har namn efter en stuga, som kallades Hultet, på Långbro Gårds ägor (nära krogen Långpannan utanför sjukhusområdet). Stugan, som nu är försvunnen, uppfördes omkring år 1900 och fick sitt namn efter ägaren, Anders Emil Hultstrand. Han var bokhållare (dvs kontorist) och bodde ursprungligen på Swedenborgsgatan. Han föddes 1871 utanför Jönköping, gifte sig 1905 och flyttade sedermera till Rödabergsgatan vid Norra Station, där han dog 1956. Hustrun, Frida Vilhelmina dog 20 år senare.

Etableringsår : 1924
Gatans längd : 2100 m

Om namnets ursprung

Delar av gatan har tidigare hetat Sveavägen, Långbrovägen samt Sjukhusvägen. Nr 200 är det s.k. Klingska huset från 1925. Denna gata har fått sitt namn efter Johan Skytte, en adelsman från 1600-talet som bl.a. ägde Älvsjö Gård. Gården var egentligen hans makas farsarv, med med den tidens lagstiftning var det mannen som ägde gods och gård och följaktligen också fått ge namn åt gatan.

Johan Skytte, född i maj 1577, död den 15 mars 1645, friherrre, riksråd. Han var borgarson och fick studera i Tyskland. Han utsågs senare till lärare åt prins Gustav II Adolf. Hette från början Johan Bengtsson Schrodeus men tog sig som adlad namnet Skytte eller fullständigt Johan Bengtsson Schrodeus, friherre Skytte av Duderhoff. Han gifte sig 1606 med friherrinnan Maria Nääf. 1607 lät han påbörja byggandet av Grönsöö Slott på ön med samma namn i Mälaren. Han blev riksråd 1617 och år 1622 blev han så kansler för Uppsala universitet. En tid var han också generalguvernör över Livland, Ingermansland och Karelen. Mest känd är han nog för att år1622 inrättat den ”Skytteanska professuren” vid Uppsala universitet samt skänkt medel för dess fortlevnad. Han gav också noggranna föreksrifter om hur professorn skulle bedriva sin undervisning.

Makan var Maria Nääf, som 1598 ärvt sätesgården Älvsjö Gård efter sin far friherren Jakob Nääf. Barn: Bengt Skytte,Vendela Skytte samt Anna Skytte gift med Göran Gyllenstierna.

Etableringsår : 1946
Gatans längd : 540 m

Om namnets ursprung

Kaross – En stor, fyrhjulig, täckt vagn, ofta använd av hoven som ‘statsvagn’.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 90 m

Om namnets ursprung

Korn (Hordeum vulgare, på fornsvenska bjugg) är ett sädesslag som framförallt används till malt och foder. Korn kan odlas från de kallaste trakter, där inget annat sädesslag når mognad, till subtropiska och tropiska länder. I Skandinavien där det förr var den huvudsakliga brödsäden, har det till stor del undanträngts av andra sädesslag, och odlas numera huvudsakligen till djurfoder och för maltberedning. I Sverige odlas konet nästan endast som vårsäd, i Skåne och i sydligare länder rätt allmänt även som höstsäd.

Korn fordrar gynnsam jord för att lämna stor skörd, i avseende såväl på dess mekaniska beskaffenhet som på rik tillgång på lätt tillgänglig näring, och går bäst på något lättare, kalkrik jord i god växtkraft.

Etableringsår : 1944
Gatans längd : 120 m

Om namnets ursprung

En krake var en lodrät stör (snes) på vilken sädeskärvar (neker) spetsades för att hänga till tork (man ”krakade” säden). Den kunde på samma sätt även användas för torkning av t.ex. hö, ärtor eller torv. I vissa områden betecknade krake även de lodräta stolparna i en höhässja.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 240 m

Om namnets ursprung

En kratta är ett redskap för rensning av sand och jord bestående av en tvärslå med små pinnar, fäst på ett långt skaft. Jämför med räfsa som är ett redskap för hopsamling av hö, löv e.d. på marken bestående av långa fjädrande pinnar fästa på ett långt skaft. Ibland används ordet räfsa även i betydelsen kratta.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 170 m

Om namnets ursprung

Ett kryddland är en odlingsbädd för kryddor och liknande örter.

Etableringsår : 1931
Gatans längd : 2250 m varav ca 800 m inom Långbro

Om namnets ursprung

Hette tidigare Storgatan och från 1928 delvis Långsjövägen.

Gatunamnet var ursprungligen (1928) avsett för en gata genom Långbrodal, söder om Långbro Gård, vars ägare Alfred Söderlund 1899 styckade av och sålde denna del av gården. Under åren därefter etablerades Långbrodal som ett eget villasamhälle. Stadsdelen Långbrodal inkorporerades 1940 med stadsdelen Långbro.

Etableringsår : 1928
Gatans längd : 750 m

Om namnets ursprung

Gatan har fått namn efter gården Långbro. Namnet Långbro är belagt åtminstone från 1477 och syftar på den långa kavelbro, som fanns utlagd som en del av Stockholms utfart söderut, Göta Landsväg. (En kavelbro är en förstärkning för enkla vägar över sank mark. Kavelbron består av timmerstockar lagda tätt intill varandra tvärs vägens riktning, sikt slipers på en järnväg.)

Stadsdelen Långbro bildades 1926 och omfattade då och fram till 1934 även de i huvudsak obebyggda områden som idag är Västertorp och Fruängen. Långbrodal införlivades i Långbro 1940, som då i huvudsak fick nu gällande gränser.

Nuvarande Trumslagargatan, Vältstigen och södra delen av Johan Skyttes Väg var tidigare delar av Långbrovägen, som före Svartlösavägens tillkomst var huvudgata från Södertäljevägen till Långbro och Långbrodal.

Etableringsår : 1934
Gatans längd : 300 m

Om namnets ursprung

Långpannan var åtminstone från 1770 och fram till början av 1900-talet en krog, som låg i Långpannestigens förlängning över Mickelsbergsvägen. Ursprungligen tillhörde den Västberga Gård, men ansågs senare höra under Långbro. Huvudbyggnaden revs inte förrän 1964, men serveringsverksamheten upphörde något eller några årtionden tidigare. Från 1910 bedrevs också svinuppfödning. Man beredde då köksavfall från Långbro sjukhus till svinfoder.

Etableringsår : 1928
Gatans längd : 2420 m varav en mindre del inom Långbro

Om namnets ursprung

Tidigare Storgatan.

Har fått sitt namn efter Långsjön och Långsjötorpet, som fram till 1772 var ett torp under Långbro Gård.

Etableringsår : 1934
Gatans längd : 820 m

Om namnets ursprung

Lievägen 28 var tidigare ett torp med anor från 1700-talet.

Lie är ett manuellt jordbruksredskap som tidigare användes för slåtter av gräs och grödor, främst sädesslag som vete, havre, råg och korn men också för vall som foder till boskapen. Lien är från tiden som kallas för romersk järnålder. Den består av ett vasst blad, liebladet, samt ett långt träskaft som vilar mot överarmen och benämns orv. Handtagen på orvet heter knaggar. Liens blad ser litet olika ut för vilken slåtter som avses bli utförd. Skålslåtter utförs med det långa skaftet som har spets. Hackslåtter utförs med kort blad utan spets. Lien för skålslåtter kunde förr utrustas med utriggare (mejbåge, grind) för att efter avverkning samla upp t.ex. säden i en snygg sträng.

För att bibehålla en skarp egg under slåtterarbetet använde man en så kallad strykspån (liesticka,vispesticka), tillverkad av något hårt träslag. På senare tid fanns strykspån av trä, belagda med kvartssand eller smärgel att köpa.

Lien har fått en symbolisk betydelse som dödens redskap för liemannen, som skördar människoliv.

Etableringsår : före 1921
Gatans längd : 700 m

Om namnets ursprung

Linboda var namnet på ett villasamhälle på Långbro Gårds ägor, vilket tidigare kallades Blackens hage. Beteckningen Linboda började användas från 1908, men redan 1915 ersattes detta av beteckningen Långbro. Namnet Linboda sades härröra från att den första byggnad som uppfördes där (Blackensvägen 62) var en repslagarbana (för tillverkning av linor). Denna ägdes av syskonen Hulda och Carl Helin. En mer trolig förklaring (enl. Stockholms gatunamn) är dock att syskonen även ägde en s.k. linbod, dvs en affär, på Vasagatan i Stockholm.

Linbodavägen fortsatte tidigare från Långbrovägen parallellt med Viktoriavägen till Älvsjövägen.

Etableringsår : 1934
Gatans längd : 2550 m varav 1300 m inom Långbro

Om namnets ursprung

Tidigare Vattenledningsvägen.

Nuvarande namn härlett efter en lägenhet Mickelsberg som noteras som försvunnen redan i början av 1900-talet. Den anges ha legat på Västberga Gårds ägor, tätt emot en bergvägg, och vara byggd av en livländare vid namn Mickel. Livland var förr en benämning bl.a. på de delar av Estland och Lettland, vilka utgjorde en svensk koloni under åren 1629-1721.

Etableringsår : 1924
Gatans längd : 960 m

Om namnets ursprung

Tidigare Floravägen.

Nuvarande gatunamn ansluter till historiska begrepp från slaget vid Brännkyrka. Man talar om pukor och trumpeter. Pukan är ett slaginstrument med fast tonhöjd som oftast är spänt med dubbla trumskinn, ett underskinn och ett slagskinn.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 240 m

Om namnets ursprung

En räfsa är ett redskap för hopsamling av hö, löv e.d. på marken bestående av långa fjädrande pinnar fästa på ett långt skaft. Jfr kratta som är ett redskap för rensning av sand och jord bestående av en tvärslå med små pinnar, fäst på ett långt skaft. Ibland används ordet räfsa även i betydelsen kratta.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 200 m

Om namnets ursprung

Ria (av finskans riihi) är en byggnad, i vilken fuktig säd förr torkades med hjälp av upphettad luft (eldria) eller av den fria luften (väderria). Rian användes även för t.ex. ärtväxter och tobak.

I den finska eldrian lades den otröskade säden varvvis upp på stänger och torkades av den varma luften från en ugn. Ugnen var täckt med kullersten som släppte igenom förbränningsgaserna och samtidigt höll kvar värmen. Torkningen tog 3-4 dagar.

I väderrior lades säden upp luftigt, så att den genomblåstes av vinden, men torkningen tog då länngre tid. Eftersom torkning i ria var arbetsmässigt krävande och eldriorna förbrukade mycket ved, blev användning av rior i Sverige aldrig särskilt omfattande.

Etableringsår : 1924
Gatans längd : 650 m

Om namnets ursprung

Tidigare namn Torsvägen.

Efter Gustav II Adolfs död i Tyskland 1632 transporterades stoftet först med fartyg och därefter på land från Nyköping till Örby slott där det blev liggande i ett halvår i väntan på att gravkoret i Riddarholmskyrkan skulle bli färdigt. Den fortsatta transporten gick längs delar av av nuvarande Sjättenovembervägen, som då var en del av Göta Landsväg och sedan förbi Brännkyrka till Stockholm. Gatunamnet är avsett att påminna om slaget vid Lutzen den 6 november 1632 och hjältekonungens sista Eriksgata.

Etableringsår : 1934
Gatans längd : 180 m

Om namnets ursprung

Skimmel benämns hästar som har övervägande vit eller grå päls och mörkt skinn, ögon och hovar (med undantag för vita tecken). Gatunamnet inspirerat av Blackensvägen.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 250 m

Om namnets ursprung

En skovel är en form av spade med högt uppdragna sidostycken som främst används till löst, relativt lätt material som säd eller snö.

Etableringsår : 1939
Gatans längd : 400 m

Om namnets ursprung

En skyffel är en form av spade, men används främst till löst material som grus eller snö.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 100 m

Om namnets ursprung

Ordet skyl är hämtat från torkning av framförallt säd. Man ställde upp kärvar kärvarna parvis lutade mot varandra i rader, vilket utgjorde en skyl (trave). En skyl kunde även vara ett konsikt arrangemang av kärvar uppställda till tork. Ordet användes dessutom ibland som mått (lika med ca 12 kärvar).

Etableringsår : 1928
Gatans längd : 900 m

Om namnets ursprung

Tidigare namn var Skolvägen.

Sländor är en beteckning för flera olika grupper av insekter, med stora inbördes skillnader. Några av dessa grupper är: Dagsländor, Florsländor, Myrlejonsländor, Nattsländor, Näbbsländor, Ormsländor, Sjösländor, och Trollsländor. Dessa kan i sin tur vara indelade i undergrupper med beteckningen sländor.

Etableringsår : 1934
Gatans längd : 180 m

Om namnets ursprung

En spade är ett redskap som främst används vi manuellt grävningsarbete i jord och mark. En modern spade har ett skaft av trä och ett blad av metall, tidigare spadar fanns tillverkade helt i trä, eventuellt med en metallskoning i själva spetsen.

Före Svartlösavägens tillkomst fortsatte Spadvägen rakt, till Johan Skyttes Väg.

Etableringsår : 1931
Gatans längd : 350 m

Om namnets ursprung

Spindlar är ryggradslösa rovdjur med två kroppssegment, åtta ben, inga tuggande mundelar och inga vingar. Spindlar hör ej som många tror till insekter utan utgör en egen ordning inom en klass som också innehåller skorpioner, gisselskorpioner, kvalster, fästingar och lockespindlar. Studiet av spindlar kallas araknologi.

Alla spindlar producerar silke, en tunn och stark proteinsträng från spindelvårtorna som oftast kan hittas i änden av bakkroppen. Flera arter använder silket för att fånga insekter i spindelnät, men det finns också många spindlar som jagar fritt utan hjälp av nät. Silket kan bland annat även användas som hjälp för att klättra, som material för bon, äggsäckar och för att vira in byten.

Så gott som samtliga ungefär 30000 kända spindelarter kan injicera gift för att skydda sig själva eller för att döda och bryta ner byten. Men endast ungefär 200 arter har ett gift starkt nog för att skapa hälsoproblem för människor. Flera större arter har bett som kan vara tämligen smärtsamma men som inte orsakar långvariga problem för hälsan.

Spindelvägen är dragen längs den tidigare å, Långbrodiket, som gick från Långbro sjukhus till Magelunsgån, som gick i huvudsak längs Älvsjövägen. Dessa åar är fortfarande vattenförande, men numera förlagda i nedgrävda rörledningar.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 2850 m varav 1400m inom Långbro

Om namnets ursprung

Nedanför Albyberget i Fittja låg Svartlötens eller Svarta Löt tingsplats, som var en av medeltidens mest kända platser i området. På Svartlötens tingsplats hölls ting redan när Stockholm grundades i mitten av 1200-talet. Svartlöten gav namn åt Svartlösa härad och senare åt Svartlösa tingsrätt, vars namn år 1977 ändrades till Huddinge tingsrätt. Tidigare gick Göta landsväg förbi denna plats.

Svartlösavägen har namn efter Svartlösa härad, ett stort område på norvästra Södertörn som omfattar socknarna Botkyrka, Grödinge, Huddinge, Nacka och Salem samt Saltsjöbadens köping. Fram till 1913 ingick även Brännkyrka socken, men denna inkorporerades då istället med Stockholm.

Ursprungligen projekterades Svartlösavägen ner till Huddinge, men den södra delen av vägen kom aldrig att byggas.

Etableringsår : 1928
Gatans längd : 180 m

Om namnets ursprung

Gatan hette tidigare Växthusvägen. Tallspinnarvägen, och dessförinnan Vallstigen, var tidigare också namn på en del av nuvarande Svartlösavägen mellan Vivelvägen och Västerängsvägen.

Tallspinnare är en fjärilsart (Dendrolimus pini) som förekommer tämligen sällsynt i så gott som hela Sverige. Vingbredd 50-72 mm. Larven lever på tall, förpuppning i en gulgrå kokong bemängd med larvhår på näringsväxten.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 200 m

Om namnets ursprung

En teg är en del av en gemensam åker eller äng som en enskild bonde disponerar. Avgränsningen mellan tegarna utgjordes ofta av dräneringsdiken. Innan storskiftet började genomföras år 1749 i Sverige ägde alla bönder i en by en del av varje stycke åkermark och ängsmark. När ny mark bröts delades även den upp i tegar. Tegarnas inbördes ordning svarade mot gårdarnas placering vid bygatan. Detta kallades även för tegskifte eller solskifte.

Etableringsår : 1946
Gatans längd : 130 m

Om namnets ursprung

Trilla – En fyrhjulig öppen vagn med oftast två framåtvända säten och fjädrad upphängning.

Etableringsår : 1934
Gatans längd : 300 m

Om namnets ursprung

Trollsländor (Odonata) är en ordning i klassen insekter och omfattar ca 5000 arter. Såväl den färdiga insekten som dess larv, som lever i vatten, är rovdjur. Trollsländan har fyra stela nätvingar och blir jämförelsevis stor. Man har av fossilfynd kunnat fastställa att det före istiden funnits arter med en kroppslängd på 75 cm.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 1140 m

Om namnets ursprung

Tröskverk var en föregångare till skördetröskan. Tröskverket användes oftast sent på hösten och vintertid då jordbruket inte krävde så mycket arbete utomhus. Man hade tidigare på hösten bärgat säden, buntad i nekar och torkad. Tröskverken kunde då drivas med oxar eller hästar i en s.k. vandring, dvs en mekanisk anordning där djurets rörelse i en cirkelbana överfördes till en drivaxel.

Innan tröskverket fanns tröskade man manuellt med slaga.

Etableringsår : 1952
Gatans längd : 340 m

Om namnets ursprung

Tidigare Solvägen och från år 1928 Långbrovägen.

I nr 10 finns Godtemplargården, byggd 1911, som tidigare var Älvsjö Bio. Nuvarande gatunamn ansluter till historiska begrepp från slaget vid Brännkyrka, i detta fall militära trumslagare.

Etableringsår : 1946
Gatans längd : 400 m

Om namnets ursprung

En vagn är ett fordon med två eller flera hjulaxlar och mer än två hjul, vars vikt i princip helt och hållet vilar på de egna hjulen, samt som saknar egen framdrivningsanordning. Den drogs tidigare oftast av hästar eller oxar (även handkraft) men numera oftast av traktor eller annat motordrivet fordon.

På en stadsplanekarta daterad 1948-04-08 är vägen angiven som Skottkärrevägen.

Etableringsår : 1938
Gatans längd : 450 m

Om namnets ursprung

Vall är en beteckning på en åker som är besådd med vallväxter. Målet med vallodling är skörd av hö eller grönmassa för ensilering. I sällsynta fall anläggs vallar för att uteslutande tjäna som bete. I Sverige är det vanligt att delar av gårdens vallareal används till bete efter att förstaskörden tagits. I ekologiskt jordbruk sätts stor vikt vid vallen, särskilt då odling av den viktiga vallväxten klöver är ett av få sätt som kväve kan tillföras den ekologiskt drivna gårdens växtföljd.

Etableringsår : 1943
Gatans längd : 260 m

Om namnets ursprung

Sträckningen mellan Långbrovägen och Johan Skyttes Väg var på 20-talet dela av Långbrovägen. Under åren 1934-1943 hette den Harvstigen.

Vältning är inom jordbearbetning en medveten packning av marken direkt efter sådd. Vältningen trycker ner marken, vilket förbättrar anslutningen mellan frå och jord. Välten krossar också jordklumpar samt förbättrar vattenhushållningen på fältet. Vältningen sker med en vält, där flera olika undertyper kan urskiljas, beroende på trummans utförande och ytmönster.

Etableringsår : 1943
Gatans längd : 2560 m varav ca 1450 m inom Långbro

Om namnets ursprung

Delen inom Långbro hette tidigare Dalvägen, från år 1931 Guldvingevägen. Namnet Vantörsvägen användes fram till 1934 på en del av Långsjövägen.

Vantör var en tidigare benämning (1300- och 1400-tal) på Brännkyrka socken. Namnets ursprung är oklart, men efterleden -tör återfinns bl.a. i Södertörn och en myckel gammal beteckning på Svartlösa härad, nämligen Öfvra Tör. Ordet ”tör” lär betyda mur, skiljegräns och hänsyfta på Hanvedens bergiga och svårframkomliga skogstrakt som löper sydväst-nordost genom Södertörn. Området norr därom fick därför namnet Ovantör, som på 1300-talet ändrades till Wantör. I mitten på 1400-talet ändrades församlingens namn till Brännkyrka, eftersom kyrkan redan då hade brunnit tre gånger. (Ref J.A.Widegren i StorStockholms villastäder, 1942).

Vid uppdelningen av Brännkyrka och Enskede församlingar på 1950-talet återupptogs namnet som benämning på en av de då tillkomna mindre församlingarna.

Etableringsår : före 1928
Gatans längd : 1300 m

Om namnets ursprung

Västerängen eller Västerängsgärde var åtminstone från 1600-talet benämningen på en åker på Långbro Gårds ägor. Kallades även Sjubacka. Genom Västerängen flöt ett vattendrag (dike) som kallades Västerängsgraven.

Etableringsår : före 1921
Gatans längd : 830 m

Om namnets ursprung

Namnet finns tidigt etablerat i Långbro (före 1921). Bildat till kvinnonamnet Viktoria, men vilken denna Viktoria var är okänt. Namnet behölls vid gatunamnsrevisionen på 30-talet, därför att det ansågs ansluta till den kategori gatunamn som hade anknytning till ”Slaget om Brännkyrka”, (Drabbningsvägen m.fl) i och med att Viktoria också betyder seger.

Delen mellan Johan Skyttes Väg och Älvsjövägen var tidigare en del av Linbodavägen.

Etableringsår : före 1928
Gatans längd : 1800 m

Om namnets ursprung

Tidigare namn var Linneavägen.

Vivlar (Curculionidae) är en familj i ordningen skalbaggar. Familjen innehåller över 60000 arter, varav 516 i Sverige och är den största familjen skalbaggar. Vivlarna karaktäriseras av att huvudet är förlängt till ett så kallat snyte och de knäböjda antennerna fästade ungefär mitt på. Många har sammanväxta täckvingar och kan inte flyga. Larverna saknar fötter och lever i regel inne i värdväxten. Samtliga vivlar är växtätare och vissa, i synnerhet snytbaggen, klassas som skadeinsekt.

Etableringsår : 1924
Gatans längd : 2000 m

Om namnets ursprung

Tidigare namn mellan Johan Skyttes Väg och Sjättenovembervägen var Odenvägen. Vägen gick till en början endast till Sjättenovembervägen, delen vidare till Svartlösavägen öppnades i omgångar och blev helt klar omkring 1949. Den går i en markant dalgång där tidigare en å förde vatten ända från Hägersten till Mageungsån.

Etableringsår : före 1943
Gatans längd : 180m + sidogata 70m

Om namnets ursprung

Örtagård är en äldre benämning på en samlad odling av kryddväxter, läkeväxter och andra örter. Örtagårdar var förr vanliga på herrgårdar och andra större gårdar.