Reviderad utgåva, fastställd vid årsmöten 2004, 2005, 2010 & 2018

§1 Ändamål

Långbro Villaförening, förkortat LVF, utgör en partipolitiskt obunden sammanslutning, vars ändamål är att tillvarataga medlemmarnas såväl enskilda som gemensamma intressen i egenskap av villaägare i Långbroområdet i Älvsjö eller dess omedelbara närhet.

§2 Medlemskap

 1. Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje i området bosatt ägare till villafastighet efter ansökan till styrelsen. Som medlemsgrund gäller principen en villafastighet – ett medlemskap. Medlemskapet omfattar hela familjen.
 2. Person som under minst 8 år aktivt deltagit i föreningens styrelsearbete eller på annat utomordentligt sätt gagnat föreningen, kan efter förslag från styrelsen av årsmötet utses till Hedersmedlem.
 3. Medlem, som avflyttar eller av annan anledning önskar utträda ur föreningen, bör omedelbart anmäla detta till styrelsen.
 4. Medlem, som ej erlagt föreskrivna avgifter till föreningen utesluts ur föreningen.
 5. Medlem som allvarligt skadar föreningen eller motarbetar dess intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
 6. Tidigare medlem, som uteslutits ur föreningen enligt mom. d. kan av styrelsen beviljas återinträde.
 7. Tidigare medlem, som uteslutits ur föreningen enligt mom. e. kan om synnerliga skäl därtill föreligger av styrelsen beviljas återinträde.

§3 Styrelse

 1. Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet utsedd styrelse, bestående av minst sju och högst tio ledamöter. I mån av behov kan därutöver utses högst tre styrelsesuppleanter. Årsmötet utser ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig t.ex. sekreterare och de övriga funktionärer som från tid till annan anses erforderligt. Styrelsen äger också att vid behov och för högst ett år i taget till sig adjungera ytterligare funktionärer för specifika uppdrag.
 2. Styrelseledamöter liksom styrelsesuppleanter väljes för en period om ett år med tillträde vid årsmötet. Omval bör eftersträvas på ett flertal ordinarie styrelseposter för att i möjligaste mån säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlemmar i föreningen.
 3. Till styrelsesammanträde kallas ordinarie ledamöter, suppleanter och i förekommande fall till styrelsen adjungerade funktionärer.
 4. Varje ordinarie styrelseledamot har en röst, suppleant har rösträtt endast som ersättare för ordinarie ledamot. Adjungerad ledamot har ej rösträtt. För beslut i styrelsen erfordras att en majoritet av närvarande röstberättigade ledamöter, dock minst fyra, biträder förslaget. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§4 Avgifter

 1. Till föreningen erläggs senast i februari månad en årsavgift, vars storlek bestäms av styrelsen inom den ram som fastställts vid närmast föregående årsmöte. Nyantagen medlem betalar full årsavgift i samband med inträdet i föreningen.
 2. Till föreningen erläggs dessutom andra eventuella avgifter eller utdebiteringar enligt beslut på årsmöte eller annat föreningsmöte.
 3. Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

§5 Förvaltning

 1. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
 2. Föreningens firma tecknas enligt ettdera av följande tre alternativ:
  • ordförande och kassören i förening
  • ordförande eller kassören i förening med en annan ordinarie styrelseledamot
  • av årsmötet eller annat föreningsmöte särskilt utsedda firmatecknare

  Ordföranden ensam tecknar dessutom föreningens firma i löpande förvaltningsärenden. Ordföranden och kassören äger därutöver att var för sig teckna föreningens bankkonton.

 3. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och dess användning i enlighet med fastställd budget och andra på föreningsmöten fattade beslut.
 4. Styrelsens beslut och genomförandet av dessa skall dokumenteras i protokoll från varje styrelsemöte.
 5. Styrelsen kan för specifika projekt bland medlemmarna utse arbetsgrupper, som inom av styrelsen fastställda tids- och budgetramar självständigt genomför och redovisar tilldelade projekt. Styrelseledamot kan ingå i sådan arbetsgrupp.
 6. Styrelsen skall till varje årsmöte avge fullständig berättelse beträffande det gångna årets förvaltning.

§6 Revisorer

 1. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer årsmötet för en tid av ett år två revisorer samt en suppleant.
 2. Revisorerna åligger
  • att löpande följa styrelsens arbete,
  • att minst en gång årligen verkställa revision samt
  • att vid årsmötet framlägga fullständig revisionsberättelse för det gångna året vari ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. Över av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen äga tillfälle att yttra sig och det åligger styrelsen att avge förklaring över anmärkningarna till årsmötet.

§7 Valberedning.

 1. För beredning av val till styrelse och val av övriga funktionärer väljer årsmötet för en tid av ett år en valberedning bestående två personer.
 2. Valberedningen åligger
  • söka och vidtala lämpliga föreningsmedlemmar till de styrelsebefattningar och övriga funktionärsuppdrag som står i tur för val eller skall besättas genom fyllnadsval
  • senast 20 dagar före föreningsmötet skriftligen delge styrelsen sitt förslag
  • vid föreningsmötet presentera förslaget.

§8 Föreningsmöten

 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och sådant skall varje år hållas före mars månads utgång. Andra föreningsmöten hålles då styrelsen så finner påkallat eller minst 20 medlemmar så begär. Sådant möte skall hållas högst 2 månader efter det att begäran kommit styrelsen till del, dock tidigast 4 månader efter närmast tidigare föreningsmöte.
 2. Kallelse till föreningsmöte skall vara medlemmarna skriftligen tillhanda senast 14 kalenderdagar före utsatt datum. Till kallelsen skall fogas dagordning samt underlag beträffande val och andra ärenden som i dagordningen upptagits för beslut.
 3. Motioner till föreningsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 20 kalenderdagar före mötet och redovisas under särskild punkt i dagordningen. Endast motioner inlämnade av medlemmar beaktas.
 4. Om styrelsen ej annat anger skall föreningsmöten var öppna för samtliga i området boende.
 5. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma
  • föredragande av års- och revisionsberättelser
  • fastställande av bokslut för föregående år
  • beslut angående ansvarsfrihet för avgående styrelse
  • val till styrelse samt val av övriga funktionärer
  • fastställande av budget för innevarande år
  • fastställande av ramar för avgifter till föreningen för nästkommande kalenderår
  • fastställande av styrelse- och funktionärsarvoden
  • övriga i förväg anmälda frågor.
 6. Vid föreningsmöte får beslut endast fattas i de specifika frågor som i förväg upptagits på dagordningen.
 7. Beslut sker med öppen omröstning och enkel majoritet i alla frågor där dessa stadgar ej uttryckligen föreskriver annat. Varje närvarande medlem har en röst som upptages i en vid sammanträdets början fastställd röstlängd. Frånvarande medlem må representeras av befullmäktigat ombud, varvid detta skall anmälas vid sammanträdets början och noteras i röstlängden. Enskilt ombud får ej representera mer än en frånvarande medlem. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.
 8. Val sker som acklamationsval eller, om någon så begär, med slutna röstsedlar.

§9 Stadgeändring

Tillägg eller ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena är ett årsmöte. För sådant beslut erfordras 2/3 majoritet samt att minst 20 medlemmar biträder förslaget. Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast 20 kalenderdagar före det föreningsmöte där förslaget första gången önskas behandlat.

§10 Upplösning

Föreningen upplöses genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varvid erfordras minst 4/5 majoritet, dock att minst 10 % av föreningens medlemmar biträder förslaget. Föreningens tillgångar användes därvid till något allmännyttigt ändamål inom föreningens verksamhetsområde.