Loading Events

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna Torsdagen den 12 mars 2020, kl 18:30 till Godtemplargården på Trumslagargatan 10.

På årsmötet kommer styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras.
Efter mötet kommer Nomor AB och berättar om sin verksamhets som innefattar skadedjursbekämpning och matsäkerhet.

Ungefärliga hålltider:
Årsmöte 18.30, föredrag och förtäring ca: 19:30

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2020
§ 1 Öppnande av mötet
§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Justering av röstlängd
§ 5 Val av ordförande vid mötet
§ 6 Val av sekreterare vid mötet
§ 7 Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelsen
§ 9 Ekonomisk rapport
§10 Föredragning av revisionsberättelsen,
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Val av ledamöter, suppleanter och andra funktionärer
§12a) Ordförande, kassör samt 5 – 8 ledamöter till styrelsen för år 2020
§12b) Högst 3 suppleanter till styrelsen för år 2020
§12c) 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år
§12d) Valberedning
§12e) Val av firmatecknare
§13 Fastställande av arvoden, anslag samt budget för år 2020
§14 Fastställande av ram för medlemsavgiften för 2020
§15 Övriga frågor
§16 Årsmötets avslutande