Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

torsdagen den 16 mars 2017, kl 18:30
Älvsjö värdshus en trappa upp, Johan Skyttes väg 214

På årsmötet kommer i sedvanlig ordning styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras.

Efter mötet kommer en representant från Stockholm vatten och informerar om arbetet och framtida åtgärder för Långsjön.

Därefter bjuder LVF på en enkel middag för medlemmarna och det blir tid för lite umgänge och diskussioner grannar emellan. Ev. gäster är välkomna att på egen bekostnad delta i måltiden.

Ungefärliga hålltider:

Årsmöte 18.30. Föredrag 19.15 och därefter middag ca 20.15 – 21.00.

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017

§ 1 Öppnande av mötet
§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Justering av röstlängd
§ 5 Val av ordförande vid mötet
§ 6 Val av sekreterare vid mötet
§ 7 Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelsen (se sid. 8 – 11)
§ 9 Ekonomisk rapport
§10 Föredragning av revisionsberättelsen,
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Val av ledamöter, suppleanter och andra funktionärer
§12a) Ordförande, kassör samt 5 – 8 ledamöter till styrelsen för år 2017
§12b) Högst 3 suppleanter till styrelsen för år 2017
§12c) 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år
§12d) Valberedning
§13 Fastställande av arvoden, anslag samt budget för år 2017
§14 Fastställande av ram för medlemsavgiften för 2018
§15 Förslag om stadgeändring angående medlemskap
§16 Övriga frågor
§17 Årsmötets avslutande

Underlag för förslag om stadgändring