Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

torsdagen den 15 mars 2018, kl 18:30
Älvsjö värdshus en trappa upp, Johan Skyttes väg 214

På årsmötet kommer i sedvanlig ordning styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras.

Efter mötet kommer Lars Hagberg och informerar om hur du kan förbättra värmeekonomin för ditt hem. Det innebär att du sätter på en film på fönstret, ungefär som en extra fönsterruta, som därmed håller inne värmen. Det är enklare ingrepp än ett faktiskt fönsterbyte.

Därefter bjuder LVF på en enkel middag för medlemmarna och det blir tid för lite umgänge och diskussioner grannar emellan. Ev. gäster är välkomna att på egen bekostnad delta i måltiden.

Ungefärliga hålltider: Årsmöte 18.30, föredrag ca: 19:30 och därefter middag ca 20.15 – 21.00.

För de som ännu inte har betalat medlemsavgiften vill vi påminna om att den senast ska vara betald innan februari månads slut. En person betalar 150 kronor i årsavgift. Om ytterligare personer i hushållet önskar vara medlemmar är avgiften för dessa reducerad till 75 kronor per person. Medlemsavgiften betalas till föreningens bankgiro 755-1708.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2018

§1 Öppnande av mötet
§2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§3 Fastställande av dagordningen
§4 Justering av röstlängd
§5 Val av ordförande vid mötet
§6 Val av sekreterare vid mötet
§7 Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
§8 Föredragning av verksamhetsberättelsen
§9 Ekonomisk rapport
§10 Föredragning av revisionsberättelsen,
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Val av ledamöter, suppleanter och andra funktionärer
§12a) Ordförande samt 5 – 8 ledamöter till styrelsen för år 2018
§12b) Högst 3 suppleanter till styrelsen för år 2018
§12c) 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år
§12d) Valberedning
§12e) Val av firmatecknare
§13 Fastställande av arvoden, anslag samt budget för år 2018
§14 Fastställande av ram för medlemsavgiften för 2019
§15 Förslag om stadgeändring angående medlemskap
§16 Övriga frågor
§17 Årsmötets avslutande