Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna Torsdagen den 14 mars 2019, kl 18:30 till Älvsjö värdshus en trappa upp, Johan Skyttes väg 214.

På årsmötet kommer i sedvanlig ordning styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras.

Ungefärliga hålltider:
Årsmöte 18.30, föredrag ca: 19:30 och därefter middag ca 20.15 – 21.00.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2019

§ 1 Öppnande av mötet
§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Justering av röstlängd
§ 5 Val av ordförande vid mötet
§ 6 Val av sekreterare vid mötet
§ 7 Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelsen
§ 9 Ekonomisk rapport
§10 Föredragning av revisionsberättelsen,
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Val av ledamöter, suppleanter och andra funktionärer
§12a) Ordförande samt 5 – 8 ledamöter till styrelsen för år 2019
§12b) Högst 3 suppleanter till styrelsen för år 2019
§12c) 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år
§12d) Valberedning
§12e) Val av firmatecknare
§13 Fastställande av arvoden, anslag samt budget för år 2019
§14 Fastställande av ram för medlemsavgiften för 2019
§15 Övriga frågor
§16 Årsmötets avslutande

Vill även passa på att påminna de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgift för 2019 att göra det innan mötet. Medlemsavgiften är 190 kronor per år och hushåll. Betalning sker enklast genom att sätta in beloppet på föreningens bankgiro 755-1708. Ange namn, adress och gärna e-postadress.