Stadsdelsnämnden har beslutat en detaljplan för bostäder och lokaler vid Johan Skyttes väg.

Förslaget till detaljplan möjliggör nya byggnader med ca 30 lägenheter och lokaler i bottenvåningen på fastigheterna Johan Skyttes väg 212-214. Där finns idag en restaurang och en villa. Översiktsplanen beskriver denna del av Johan Skyttes väg som en villagata som succesivt bör utvecklas till en stadsgata genom ett tillskott av ny blandad bebyggelse. Ytterligare fem planprojekt är aktuella i området. Förvaltningen stödjer planerna på skapandet av en stadsmiljö utmed denna del av Johan Skyttes väg, som en fortsättning av Älvsjö centrum. Förvaltningen är också positiv till den upprustning av gatan som aviseras i samband med detta, och önskar en breddning av trottoarerna.

Visionsbild, bebyggelsen sedd från Johan Skyttes Väg mot öster. På Gaveln syns den föreslagna centrumlokalen. Streckad linje visar volymförslag enligt pågående planprojekt för Landsknekten 4 och 22. (Urban Couture Arkitekter)

Visionsbild, ny bebyggelse sedd från Johan Skyttes Väg mot väster (Urban Couture Arkitekter)

Protokoll hos stadsdelsnämnden: https://edokmeetings.stockholm.se/committees/hagersten-alvsjo-stadsdelsnamnd/mote-2021-01-28#107857